LES MOUVEMENTS DU COEUR

A MAITRE PHILIPPE

SAINT THOMAS D’AQUIN, DOCTEUR DE L’ÉGLISE

 

(Oeuvre authentique, 1273)

Éditions Louis Vivès, 1857

Reprise par Georges Comeau, 2008

Édition numérique, https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique,

Les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin

 

Sancti Thomae de Aquino

De motu cordis

ad magistrum Philippum de Castro Caeli

 


 

[69884] De motu cordis Quia omne quod movetur, necesse est habere motorem, dubitabile videtur quid moveat cor, et qualis motus eius sit. Non enim videtur eius motus esse ab anima. Ab anima enim nutritiva non movetur, animae enim nutritivae opera sunt generare, alimento uti, et augmentum et diminutio : quorum nullum motus cordis esse videtur. Et anima quidem nutritiva etiam plantis inest ; motus autem cordis animalium proprius est.

 

 

Neque sensitivae animae motus esse videtur, sed nec intellectivae, intellectus enim et sensus non movent nisi mediante appetitu : motus autem cordis involuntarius est. Sed neque naturalis esse videtur. Est enim ad contrarias partes : componitur enim ex pulsu et tractu ; motus autem naturalis ad unam partem est, ut ignis sursum, et terrae deorsum. Dicere autem motum cordis esse violentum, est omnino extra rationem. Manifeste enim hoc motu subtracto, moritur animal, nullum autem violentum conservat naturam. Videtur quidem igitur hic motus maxime naturalis esse, vita enim animalis et hic motus se inseparabiliter consequuntur.

 

 

 

 

 

Dicunt autem quidam hunc motum naturalem esse non ab aliqua particulari natura intrinseca animali, sed ab aliqua natura universali, vel etiam ab intelligentia. Sed hoc ridiculum apparet. In omnibus enim rebus naturalibus propriae passiones alicuius generis vel speciei aliquod principium intrinsecum consequuntur. Naturalia enim sunt quorum principium motus in ipsis est. Nihil autem est magis proprium animalibus quam motus cordis ; quo cessante, perit eorum vita. Oportet igitur inesse ipsis animalibus aliquod principium huius motus. Adhuc, si aliqui motus corporibus inferioribus ex natura universali causentur, non semper eis adsunt : sicut in fluxu et refluxu maris apparet quod consequitur motum lunae, et secundum ipsum variatur. Motus autem cordis semper adest animali. Non igitur est ab aliqua causa separata tantum, sed a principio intrinseco.

 

 

 

 

Dicunt igitur alii principium huius motus in animali esse ipsum calorem, qui per spiritus generatos movet cor. Sed hoc irrationabile est. Illud enim quod est principalius in aliqua re, oportet esse causam. Principalius autem videtur esse in animali motus cordis et magis contemporaneum vitae, quam quaecumque alteratio secundum calorem. Non igitur alteratio secundum calorem est causa motus cordis, sed magis e converso motus cordis est causa alterationis secundum calorem. Unde et Aristoteles dicit in Lib. De motu Anim. : oportet quod futurum est movere, non alteratione tale esse.

 

 

 

Item animal perfectum, quod est movens seipsum, maxime accedit ad similitudinem totius universi : unde et homo qui est perfectissimum animalium, dicitur a quibusdam minor mundus. In universo autem primus motus est motus localis, qui est causa alterationis et aliorum motuum. Unde et in animali magis videtur motus localis esse alterationis principium, quam e converso. Unde et Aristoteles in octavo Physic., hanc similitudinem sequens, dicit quod motus est ut vita quaedam natura existentibus omnibus.

 

 

 

 Adhuc, quod est per se, prius est eo quod est per accidens. Primus autem motus animalis est motus cordis ; calor autem non movet localiter nisi per accidens : per se enim caloris est alterare, per accidens autem movere secundum locum. Ridiculum igitur est dicere, quod calor sit principium motus cordis, sed oportet ei assignare causam quae per se possit esse principium motus localis. Principium igitur huius considerationis hinc oportet accipere quod, sicut Aristoteles dicit in octavo Physic., quorumcumque principium motus in seipsis est, haec natura dicimus moveri. Unde animal quidem totum natura ipsum seipsum movet ; corpus tamen eius contingit et natura et extra naturam moveri. Differt enim secundum qualem motum quod movetur eveniat, et ex quali elemento constet. Cum enim animal movetur deorsum, quidem est motus eius naturalis et toti animali et corpori, eo quod in corpore animalis elementum grave praedominatur. Cum autem animal movetur sursum, est quidem naturalis motus animali, quia est a principio intrinseco ipsius quod est anima ; non tamen est naturale corpori gravi ; unde et magis fatigatur animal in hoc motu.

 

 

 

 

 

Motus autem secundum locum in animalibus causatur ex appetitu et apprehensione sensitiva vel intellectiva, ut Aristoteles docet in tertio de anima. In aliis quidem animalibus totus processus motus naturalis est : non enim agunt a proposito, sed a natura : naturaliter enim et hirundo facit nidum et aranea telam. Solius autem hominis est a proposito operari, et non a natura. Sed tamen cuiuslibet suae operationis principium naturale est. Quamvis enim conclusiones scientiarum speculativarum et practicarum non naturaliter sciat, sed ratiocinando inveniat, prima tamen principia indemonstrabilia sunt ei naturaliter nota, ex quibus ad alia scienda procedit.

 

 

 

 Similiter ex parte appetitus, appetere ultimum finem, qui est felicitas, est homini naturale, et fugere miseriam ; sed appetere alia non est naturale, sed ex appetitu ultimi finis procedit in appetitum aliorum : sic enim est finis in appetibilibus, ut principium indemonstrabile in intellectualibus, ut dicitur in secundo Physic. Sic igitur et cum motus omnium aliorum membrorum causentur ex motu cordis, ut probat Aristoteles in Lib. De Mot. Anim., motus quidem alii possunt esse voluntarii, sed primus motus qui est cordis, est naturalis.

 

 

 

 

 

Oportet autem considerare quod motus sursum est naturalis igni eo quod consequitur formam eius : unde et generans, quod dat formam, est per se movens secundum locum. Sicut autem formam elementi consequitur aliquis motus naturalis, nihil prohibet et alias formas alios motus naturales sequi. Videmus enim quod ferrum naturaliter movetur ad magnetem, qui tamen motus non est ei naturalis secundum rationem gravis et levis, sed secundum quod habet talem formam. Sic igitur et animal inquantum habet talem formam quae est anima, nihil prohibet habere aliquem motum naturalem ; et movens hunc motum est quod dat formam.

 

 

 

 Dico autem motum naturalem animalis eum qui est cordis : quia, ut Aristoteles dicit in Lib. De motu Anim., existimandum est constare animal quemadmodum civitatem bene legibus rectam. In civitate enim quando semel stabilitus fuerit ordonnance, nihil opus est separato monarcho quem oporteat adesse per singula eorum quae fiunt, sed ipse quilibet facit quae ipsius ut ordinatum est, et fit hoc post hoc propter consuetudinem. In animalibus autem idem hoc propter naturam fit : et quia natum est unumquodque sic constantium facere proprium opus, ut nihil opus sit in unoquoque esse animam, scilicet inquantum est principium motus, sed in quodam principio corporis existente alia quidem vivere, eo quod adnata sunt, facere autem proprium opus propter naturam. Sic igitur motus cordis est naturalis quasi consequens animam, inquantum est forma talis corporis, et principaliter cordis. Et forte secundum hunc intellectum aliqui dixerunt motum cordis esse ab intelligentia, inquantum posuerunt animam ab intelligentia esse, sicut Philosophus dicit in octavo Physicorum, motum gravium et levium esse a generante, inquantum dat formam quae est principium motus.

 

 

 

 

 

Omnis autem proprietas et motus consequitur aliquam formam secundum conditionem ipsius, sicut formam nobilissimi elementi, puta ignis, consequitur motus ad locum nobilissimum, qui est sursum. Forma autem nobilissima in inferioribus est anima, quae maxime accedit ad similitudinem principii motus caeli. Unde et motus ipsam consequens simillimus est motui caeli : sic enim est motus cordis in animali, sicut motus caeli in mundo. Sed tamen necesse est motum cordis a motu caeli deficere sicut et principiatum deficit a principio. Est autem motus caeli circularis et continuus, et hoc competit ei inquantum est principium omnium motuum mundi : accessu enim et recessu corpus caeleste imponit rebus principium et finem essendi, et sua continuitate conservat ordinem in motibus, qui non sunt semper.

 

 

 

Motus autem cordis principium quidem est omnium motuum qui sunt in animali ; unde Aristoteles dicit in tertio de Part. Anim. Quod motus delectabilium et tristium et totaliter omnis sensus hinc incipientes videntur, scilicet in corde, et ad hoc terminari. Unde ad hoc quod cor esset principium et finis omnium motuum, habet quemdam motum non quidem circularem sed similem circulari, compositum scilicet ex tractu et pulsu ; unde Aristoteles dicit in tertio de Anim., quod movens organice est ubi est principium et finis idem. Omnia autem pulsu et tractu moventur ; propter quod oportet sicut in circulo manere aliquid et hinc incipere motum. Est etiam motus iste continuus durante vita animalis, nisi inquantum necesse est intercidere morulam mediam inter pulsum et tractum, eo quod deficiat a motu circulari.

 

 

 

 

Per hoc igitur de facili solvuntur quae in contrarium obiici possunt. Neque enim dicimus motum cordis esse naturalem cordi inquantum est grave vel leve, sed inquantum est animatum tali anima ; et duo motus qui videntur contrarii sunt quasi partes unius motus compositi ex utroque, inquantum deficit a simplicitate motus circularis, quem tamen imitatur inquantum est ab eodem in idem. Et sic non est inconveniens si quodammodo sit ad diversas partes, quia et motus circularis aliqualiter sic est.

 

 

 

 

Neque etiam oportet quod causetur ex apprehensione et appetitu, quamvis causetur ab anima sensitiva ; non enim causatur ab anima sensitiva per operationem suam, sed inquantum est forma et natura talis corporis. Motus autem progressivus animalis causatur per operationem sensus et appetitus ; et propter hoc medici distinguunt operationes vitales ab operationibus animalibus, et quod animalibus cessantibus remanent vitales, vitalia appellantes quae motum cordis concomitantur. Et hoc rationabiliter. Vivere enim viventibus est esse, ut dicitur in secundo de Anim. : esse autem unicuique est a propria forma.

 

 

 

 

 

 

Hoc autem differt inter animam et principium motus caeli, quod illud principium non movetur neque per se neque per accidens, anima autem sensitiva etsi non moveatur per se, movetur tamen per accidens : unde proveniunt in ipsa diversae apprehensiones et affectiones. Unde motus caeli semper est uniformis, motus autem cordis variatur secundum diversas apprehensiones et affectiones animae. Non enim affectiones animae causantur ab alterationibus cordis, sed potius causant eas ; unde in passionibus animae, utputa in ira, formale est, quod est ex parte affectionis, scilicet quod sit appetitus vindictae ; materiale autem quod pertinet ad alterationem cordis, utpote quod sit accensio sanguinis circa cor.

 

 

Non autem in rebus naturalibus forma est propter materiam, sed e converso, ut probatur in secundo Physic., sed in materia est dispositio ad formam. Non igitur propter hoc aliquis appetit vindictam quia sanguis accenditur circa cor, sed ex hoc aliquis est dispositus ad iram ; irascitur autem ex appetitu vindictae.

 

 Quamvis autem aliqua variatio accidat in motu cordis ex apprehensione diversa et affectione, non tamen ista variatio motus est voluntaria, sed involuntaria, quia non fit per imperium voluntatis. Dicit enim Aristoteles in Lib. De causa Mot. Anim., quod multoties apparente aliquo, non tamen iubente intellectu, movetur cor et pudendum, et huius causam assignat quoniam necesse est alterari naturali alteratione animalia ; alteratis autem partibus, haec quidem augeri, haec autem detrimentum pati, ut iam moveantur et permutentur natis haberi permutationibus invicem.

 

 

 

 

 

 

 Causae autem motuum caliditas et frigiditas, quae de foris et intus existentes naturales. Et praeter rationem utique facti motus dictarum partium, idest cordis et pudendi, alteratione incidente fiunt. Intellectus enim et phantasia factiva passionum afferunt, ut concupiscentiae, irae et huiusmodi, ex quibus cor calescit et infrigidatur. Et haec de motu cordis ad praesens dicta sufficiant.

Saint Thomas d’Aquin

Les mouvements du cœur

À Maître Philippe de Castro Caeli

 

Comme tout ce qui se meut a nécessairement un moteur, on peut se demander ce qui met le cœur en mouvement et quelle est la nature de son mouvement ; en effet, celui-ci ne semble pas provenir de l’âme. En effet, le coeur n’est pas mû par l’âme nutritive, puisque les fonctions de celle-ci sont la génération, l’alimentation, la croissance et la décroissance, et le mouvement du cœur n’appartient à aucune de ces fonctions, De plus, l’âme nutritive se trouve également dans les plantes alors que le mouvement du cœur est le propre des animaux.

Le mouvement du coeur ne semble pas non plus appartenir à l'âme sensitive ni à l’âme intellectuelle, parce que l’intellect et le sentiment ne meuvent que par l’entremise de l’appétit alors que le mouvement du coeur est involontaire. Mais ce mouvement ne semble pas naturel non plus ; il va en effet en sens opposés, étant formé de pulsations et d’aspirations, tandis que le mouvement naturel va en un seul sens, comme le feu vers le haut et la terre vers le bas. Cependant, il est tout à fait déraisonnable de dire que le mouvement du coeur fait violence à la nature, car il est évident que si ce mouvement cesse, l’animal meurt ; or, rien de violent ne tend à conserver de la nature. Il semble, au contraire, que ce mouvement est absolument naturel, puisque la vie de l’animal et ce mouvement sont inséparablement unis.

Certains disent toutefois que ce mouvement est naturel, non du fait d’une nature particulière intrinsèque de l’animal, mais du fait d’une nature universelle ou même d’une intelligence, mais cette idée semble ridicule. En effet, dans les choses naturelles, les qualités passives propres à un genre ou à une espèce découlent d’un principe intrinsèque, car les êtres naturels sont ceux dont le principe de mouvement est en eux-mêmes. Or, rien n’est plus propre aux animaux que le mouvement du coeur, dont l’arrêt entraîne la perte de la vie. Les animaux ont donc nécessairement un principe interne de ce mouvement. En outre, si certains mouvements des corps inférieurs sont causés par une nature universelle, ils n’y sont pas toujours présents ; ainsi, on voit que le flux et le reflux de la mer découlent du mouvement de la lune et varient selon sa position. Par contre, le mouvement du coeur est continuel chez l’animal ; il ne vient donc pas seulement d’une cause séparée, mais d’un principe intrinsèque.

D’autres disent que le principe de ce mouvement chez l’animal est la chaleur, qui, par les esprits qu’elle engendre, met le coeur en mouvement. Mais cela est déraisonnable, car ce qui est le plus primordial dans une chose doit en être la cause. Or, le mouvement du cœur chez l’animal apparaît plus primordial et plus intimement lié à la vie que toute variation de chaleur. Les variations de chaleur ne sont donc pas la cause du mouvement du cœur, mais bien au contraire, c’est le mouvement du cœur qui cause les variations de chaleur. C’est pourquoi Aristote dit, dans le livre Du mouvement des animaux : « Il faut que ce qui donne le mouvement n'acquière pas cette propriété par un changement d'altération survenu en soi. »

 De plus, l’animal parfait, qui se meut lui-même, est celui qui ressemble le plus à la totalité de l’univers ; c’est pourquoi certains ont dit que l’homme, qui est le plus parfait des animaux, est un microcosme. Or, le premier mouvement de l’univers est le mouvement local, qui est la cause de l’altération et des autres mouvements. C’est pourquoi, chez l’animal, il semble que le mouvement local est principe d’altération, plutôt que l’inverse. C’est pourquoi Aristote, au livre VIII des Physiques, souscrit à cette comparaison en disant que le mouvement est en quelque sorte une vie pour tout ce qui existe par nature.

Ensuite, ce qui existe par soi est antérieur à ce qui existe par accident. Or, le premier mouvement de l’animal est celui du coeur, tandis que la chaleur n’imprime de mouvement local que par accident. Car la chaleur produit en soi une altération ; elle ne produit un mouvement local que par accident. Il est donc ridicule de dire que la chaleur est le principe du mouvement du cœur ; il faut donc lui attribuer une cause qui puisse être en soi le principe du mouvement local. Il faut donc prendre comme point de départ de cette réflexion ce que dit Aristote au livre VIII des Physiques : « Nous disons que se meuvent par nature tous les êtres dont le principe de mouvement est en eux-mêmes. C’est pourquoi l’animal en tant que tout se meut par nature, mais il peut arriver à son corps d’être mû aussi bien par nature que contre nature ; cela varie selon le genre de mouvement qui l’affecte et le genre d’élément qui le constitue. » Car quand l’animal se meut vers le bas, ce mouvement est naturel pour tout l’animal aussi bien que pour son corps, du fait que l’élément lourd est prédominant dans le corps de l’animal. Mais lorsque l’animal se meut vers le haut, ce mouvement lui est naturel, car il procède de son principe intérieur qui est l’âme, mais il n’est pas naturel à un corps lourd, et il est donc plus fatigant pour l’animal.

Le mouvement local des animaux est causé par le désir et par la perception sensible ou intellectuelle, comme l’enseigne Aristote au livre III du Traité de l’âme. Ainsi donc, chez les autres animaux, tout le processus de mouvement est naturel, car ils n’agissent pas dans une intention, mais naturellement et par instinct. Par exemple, l’hirondelle fait son nid et l’araignée sa toile naturellement. L’homme seul agit dans une intention et non par nature, et pourtant, le principe de toutes ses actions est naturel. Car bien qu’il n’ait pas une connaissance naturelle des conclusions des sciences spéculatives et pratiques et n’y parvienne que par raisonnement, il a cependant une connaissance naturelle des premiers principes indémontrables dont découlent les autres objets de savoir.

De même, du côté de l’appétit, il est naturel à l’homme de désirer la fin ultime, qui est le bonheur, et d’éviter la souffrance. Il ne lui est pas naturel de désirer autre chose, mais c’est du désir de la fin ultime que découle le désir des autres objets. C’est ainsi que la fin joue le même rôle dans les choses désirables qu’un principe indémontrable dans les choses intellectuelles, comme il est écrit au livre II des Physiques. Ainsi donc, les mouvements de tous les autres membres sont causés par le mouvement du coeur, comme le prouve Aristote dans le livre Du Mouvement des animaux, et les autres mouvements peuvent bien être volontaires, mais le premier mouvement, qui est celui du coeur, est naturel.

Mais il faut remarquer que le mouvement vers le haut est naturel au feu parce qu’il fait suite à sa forme ; il s’ensuit que le générateur, qui donne la forme, produit par lui-même un mouvement local. Cependant, de même qu’un mouvement naturel découle de la forme d’un élément, rien n’empêche qu’à d’autres formes correspondent d’autres mouvements naturels. Nous voyons en effet que le fer se dirige naturellement vers l’aimant, bien que ce mouvement ne lui soit pas naturel du fait de la pesanteur ou de la légèreté, mais du fait qu’il a une certaine forme. Il en va de même pour l’animal : en tant qu’il a une certaine forme qui est l’âme, rien n’empêche qu’il ait un mouvement naturel, et ce qui produit ce mouvement est ce qui lui donne sa forme.

Or, je dis que le mouvement naturel de l’animal est le mouvement du cœur, car, comme le dit Aristote dans le livre Du mouvement des animaux : « Il faut penser qu’un animal est constitué comme une cité régie par de justes lois. En effet, une fois que l’ordre est bien établi dans la cité, il n’est pas nécessaire qu’un monarque extérieur veille à chaque chose qui s’y passe, mais chacun fait sa propre besogne selon l’ordre établi et fait telle chose après telle autre par habitude. Mais chez les animaux, tout cela se fait par nature, car chaque partie de l’animal est portée à faire son œuvre propre, si bien qu’il est inutile que chacune soit dotée d’une âme en tant que principe de mouvement. Au contraire, du fait que l’âme se trouve dans un certain principe du corps, les autres parties ont la vie, si bien qu’elles sont capables de faire leur œuvre propre par nature. » Ainsi donc, le mouvement du cœur est naturel parce qu’il provient de l’âme en tant qu’elle est la forme d’un corps donné et principalement du coeur. C’est peut-être en ce sens que certains ont soutenu que le mouvement du coeur provient de l’intelligence, car ils ont affirmé que l’âme provient de l’intelligence : c’est ce que dit le Philosophe au livre VIII des Physiques : « le mouvement des corps lourds et légers provient de la cause génératrice, du fait qu’elle donne la forme, qui est le principe du mouvement. »

Or, toute espèce de propriété et de mouvement correspond à une forme selon la qualité de celle-ci ; par exemple, la forme du plus noble des éléments, le feu, correspond au mouvement vers le lieu le plus noble, qui est le haut. Mais la forme la plus noble chez les êtres inférieurs est l’âme, qui ressemble le plus au principe du mouvement du ciel ; c’est pourquoi le mouvement qui en découle est le plus semblable au mouvement du ciel. Ainsi, le mouvement du coeur est pour l’animal ce que le mouvement du ciel est pour le monde, mais il est nécessairement inférieur à celui du ciel, comme ce qui découle d’un principe est inférieur à celui-ci. Or, le mouvement du ciel est circulaire et constant, ce qui lui convient en tant que principe de tous les mouvements du monde, car, par son va-et-vient, le corps céleste donne aux êtres le principe et la fin de leur existence; et la régularité de son cours maintient l’ordre des mouvements qui ne sont pas perpétuels.

 Le mouvement du coeur est le principe de tous les mouvements de l’animal. C’est pourquoi le Philosophe dit au livre III des Parties des animaux que « les mouvements de joie et de la tristesse et, en général, tous les sens semblent avoir leur source et leur aboutissement dans le cœur. » Il s’ensuit que le cœur, de manière à être le principe et la fin de tous les mouvements, a un mouvement qui certes n’est pas circulaire, mais ressemble à un mouvement circulaire étant composé de poussées et de tractions ; c’est pourquoi Aristote dit, au livre III du Traité de l’âme : « ce qui cause le mouvement par le moyen d’organes se trouve au point où le commencement et la fin coïncident […] Car tout se meut par poussée et par traction. Par suite, il doit y avoir, comme dans un cercle, un point en repos d’où parte le mouvement. » Ce mouvement est également perpétuel tant que vit l’animal, sauf pour le fait qu’il y a nécessairement une courte pause entre la poussée et la traction, parce que le mouvement n’est pas parfaitement circulaire.

Cela permet de résoudre facilement les objections possibles en sens contraire. En effet, nous ne disons pas que le mouvement du coeur lui est naturel du fait que le cœur est lourd ou léger, mais du fait qu’il est animé par un certain genre d’âme ; en outre, deux mouvements qui semblent contraires sont comme deux parties d’un seul mouvement qui est composé de ces deux éléments parce qu’il n’a pas la simplicité du mouvement circulaire, qu’il imite pourtant parce que son terme est identique à son point de départ. Il n’est donc pas inadmissible que ce mouvement aille en divers sens, car, d’une certaine façon, il en va de même du mouvement circulaire.

Il n’est pas nécessaire non plus que ce mouvement soit causé par la perception et le désir, même s’il est causé par l’âme sensitive. En effet, il n’est pas causé par l’âme sensitive du fait de l’opération de celle-ci, mais du fait que cette âme est la forme et la nature de tel corps. Par contre, le mouvement de déplacement de l’animal est causé par l’opération des sens et de l’appétit ; c’est pourquoi les médecins distinguent les opérations vitales des opérations animales, disant que les opérations vitales demeurent même une fois que les opérations animales ont cessé, et ils appellent vitales les opérations qui sont conjointes au mouvement du cœur. Ces affirmations sont raisonnables. En effet, la vie est l’être de ceux qui vivent, comme il est dit au livre II du Traité de l’âme ; en effet, l’être de toute chose lui vient de sa forme propre.

La différence suivante existe cependant entre l’âme et le principe du mouvement céleste : ce dernier n’est mû ni par soi ni par accident, alors que l’âme sensitive, même si elle n’est pas mue par soi, est mue par accident, de sorte que des perceptions et des émotions diverses peuvent l’affecter. En conséquence, le mouvement du ciel est toujours uniforme, alors que le celui du cœur varie selon les diverses perceptions et émotions de l’âme. En effet, les émotions de l’âme ne sont pas causées par les modifications du cœur, mais elles en sont plutôt la cause ; c’est pourquoi l’élément formel des passions de l’âme, par exemple la colère, se situe du côté des émotions, en l’occurrence le désir de vengeance, et leur élément matériel est ce qui se rapporte à la modification du cœur, à savoir le fait que le sang y afflue.

Mais dans les choses naturelles, la forme n’est pas le résultat de la matière, mais c’est l’inverse, comme il est prouvé au livre II des Physiques : la matière a une disposition à la forme. Ce n’est donc pas parce que le sang afflue vers le cœur qu’on désire la vengeance, mais c’est du fait de ce désir qu’on est porté à la colère; on se met en colère par désir de vengeance.

Cependant, bien que le mouvement du cœur subisse des variations par suite de perceptions et d’émotions diverses, ces variations du mouvement ne sont pas volontaires, mais involontaires, car elles ne sont pas commandées par la volonté. Aristote dit en effet, dans le livre Du mouvement des animaux, que souvent le cœur et les parties génitales, lorsque quelque chose se présente, entrent en mouvement sans que l’intelligence le leur commande. La raison qu’il en donne est que « les modifications qu'éprouvent les animaux sont nécessairement des modifications naturelles, et que quand les parties sont modifiées, les unes se développent et les autres diminuent, les animaux se meuvent et changent eux-mêmes, selon des changements dont la nature est de se suivre les uns les autres ».

Une cause du mouvement des animaux est la chaleur et le froid venus du dehors ou existant naturellement en eux, et le mouvement des parties mentionnées (cœur et parties génitales) se produit malgré la raison à cause de l’altération qui s’ensuit. En effet, l’intelligence et l’imagination provoquent des passions comme la convoitise et la colère et ainsi de suite, qui causent le réchauffement et le refroidissement du cœur. Nous en avons maintenant assez dit sur le mouvement du coeur.